Skip links

Algemene Voorwaarden
Swedo Marine Service

Artikel 1. Definities

1. Swedo Marine Service is een Eenmanszaak die zich ten doel stelt reparatie, onderhoud
en montage aan pleziervaart boten.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of
rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die
gebruikt maakt van de Diensten van Swedo Marine Service.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de
rechtsbetrekking tussen Swedo Marine Service en Klant, een en ander in meest ruime
zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Swedo
Marine Service en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten
en diensten, alsmede alle andere door Swedo Marine Service ten behoeve van Klant
verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht,
waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant
worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website
www.swedomarineservice.nl.


Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Swedo Marine
Service gesloten Overeenkomsten waarbij Swedo Marine Service Diensten aanbiedt of
producten levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met Swedo Marine Service overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde
opdrachten van Klant.


Artikel 3. De Overeenkomst

1. De Klant kan contact opnemen met Swedo Marine Service via e-mail of telefoon voor
een van de aangeboden Diensten. Swedo Marine Service zal met Klant overleggen
omtrent zijn verwachtingen en zal vervolgens een afspraak inplannen om de Diensten
uit te voeren dan wel ter oriëntatie voor de uit te voeren Diensten. De Overeenkomst
komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een
opdrachtbevestiging.
2. Swedo Marine Service kan onderzoekskosten en voorrijkosten in rekening brengen. Dit
zal vooraf aan de Klant aangegeven worden. Wanneer na onderzoek of bij uitvoering
van de Overeenkomst blijkt dat de boot toch niet gerepareerd kan worden door
Swedo Marine Service, dan zullen slechts de onderzoekskosten en voorrijkosten in
rekening worden gebracht.
3. Als Swedo Marine Service een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de
inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke
verschrijvingen. Swedo Marine Service kan niet aan zijn aanbod worden gehouden
indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte dan wel de
opdrachtbevestiging van Swedo Marine Service dan maken zij geen deel uit van de
Overeenkomst, tenzij Swedo Marine Service deze schriftelijk bevestigt.


Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Swedo Marine Service zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk
overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Swedo Marine Service heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Swedo Marine Service de nodige zorgvuldigheid in
acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant
redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het
inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Swedo
Marine Service worden doorbelast aan Klant.
4. Swedo Marine Service zal tevens benodigde onderdelen voor het uitvoeren van de
Diensten bestellen. Deze kosten zullen worden doorbelast aan de Klant. Wanneer
vooraf duidelijk is welke onderdelen noodzakelijk zijn, zal Swedo Marine Service de
bestelling van de onderdelen afstemmen met de Klant. Bestelling van eventuele
andere onderdelen die blijken noodzakelijk te zijn gedurende de reparatie, zal met de
Klant overlegd worden voor zover de kosten van de reparatie hierdoor hoger uitvallen
dan vooraf besproken.
5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Swedo Marine Service
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig
aan Swedo Marine Service worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Swedo Marine Service zijn verstrekt,
heeft Swedo Marine Service het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan
gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
6. Naast het verstrekken van gegevens is de Klant ook gehouden, mocht dit nodig zijn
voor het uitvoeren van de Overeenkomst, de sleutel voor de boot over te dragen aan
Swedo Marine Service. Indien de sleutel niet tijdig is verstrekt, heeft Swedo Marine
Service tevens het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
7. De Klant draagt er zorg voor dat Swedo Marine Service zijn Diensten tijdig en
deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij
gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant
Swedo Marine Service hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Swedo Marine Service
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven
aan de Overeenkomst.


Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Swedo
Marine Service en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er
sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een
aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte
gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het
gebruikelijke tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Swedo Marine Service op en is voor de Klant geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Swedo Marine Service
en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze
wijziging geschiedt schriftelijk. De wijziging kan ook mondeling geschieden. Swedo
Marine Service zal hiervan dan een bevestiging per mail sturen.


Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Swedo Marine Service is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of
de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Swedo Marine Service goede grond
heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Swedo Marine Service bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Swedo Marine Service gerechtigd
de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling,
terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 7. Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na het sluiten van de Overeenkomst is niet mogelijk,
met uitzondering van lid 2 van dit artikel.
2. Annulering van de Overeenkomst is tot 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst
mogelijk indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een
natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.
Mochten de Diensten worden uitgevoerd binnen de 14 dagen na het sluiten van de
Overeenkomst, dan zal de Klant uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd dat de
Diensten worden verricht binnen de wettelijke bedenktermijn en dat de Klant
daarmee uitdrukkelijk afstand doet van zijn wettelijke bedenktermijn.


Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en inclusief BTW,
tenzij anders vermeld.
2. Tenzij een vaste prijs is overeengekomen, zal Swedo Marine Service de vergoeding van
haar werkzaamheden berekenen op basis van het aantal bestede uren onder
toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van Swedo
Marine Service.
3. De Klant kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst van Swedo Marine Service
een indicatie verlangen van de hiervoor verschuldigde prijs. Wanneer deze indicatie
dreigt te worden overschreven met meer dan 20 procent, dan zal Swedo Marine
Service contact opnemen met de Klant alvorens hiertoe over te gaan.
4. Ingeval er geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte
uren, is de urenregistratie van Swedo Marine Service bindend. Een en ander
behoudens tegenbewijs van de Klant.
5. Swedo Marine Service heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de
prijsopgave te herstellen.
6. Betaling geschiedt achteraf via bankoverschrijving of contant.
7. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn
van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
8. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan Swedo Marine Service mede te delen.
9. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant
van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist.
De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien Swedo Marine Service besluit een vordering wegens niet-betaling van één of
meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de
verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens
gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te
vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 9. Levertermijn

1. De levertermijn van Swedo Marine Service is afhankelijk van de uit te voeren Diensten.
De levertermijn zal vooraf besproken worden met de Klant. De afgesproken
levertermijn is nimmer een fatale termijn, zoals aangegeven in artikel 4 lid 8.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Swedo
Marine Service is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een
verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante
gegevens heeft verstrekt.
2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Swedo Marine
Service nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde
levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de
termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling
van de Producten te weigeren, noch is Swedo Marine Service enige vergoeding
verschuldigd jegens Klant.
3. Swedo Marine Service is niet aansprakelijk voor schade die vooraf aan de boot
aanwezig is.
4. Swedo Marine Service is niet aansprakelijk voor gebreken die ontstaan doordat de
Klant wenst reparaties te verrichten die niet overeenkomen met de door de fabrikant
opgestelde onderhoudsintervallen van de desbetreffende boot.
5. Swedo Marine Service is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar
ingeschakelde derden.
6. Swedo Marine Service is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de
Website.
7. Swedo Marine Service is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de
verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt
door overmacht als bedoeld in artikel 11.
8. Indien Swedo Marine Service aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend
aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen,
betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen
van Swedo Marine Service met betrekking tot haar Diensten. Swedo Marine Service is
niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen
gevolgschade.
9. De aansprakelijkheid van Swedo Marine Service is beperkt tot het door de verzekeraar
gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan
wel indien Swedo Marine Service niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot
het door Klant betaalde bedrag.


Artikel 11. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of
toedoen van Swedo Marine Service, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van
de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet
beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Swedo Marine
Service zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en
energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Swedo Marine
Service, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, pandemieën, oorlog of
anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd
de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk
geval zal Swedo Marine Service overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde
bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Swedo Marine Service
heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.


Artikel 12. Garantie

1. Swedo Marine Service zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk
overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. Swedo Marine
Service geeft ten aanzien van de Diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals
uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. In ieder geval geldt na reparatie een
garantietermijn van 6 maanden.
2. Wanneer Swedo Marine Service gebruik maakt van onderdelen of materialen voor de
reparatie of voor montage, baseert Swedo Marine Service zich op informatie die de
fabrikant of leverancier van de onderdelen of materialen verstrekt. Mocht voor deze
onderdelen of materieel door fabrikant of leverancier een garantie zijn verstrekt, dan
zal Swedo Marine Service Klant hierover informeren.
3. Swedo Marine Service staat niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen
zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebruik aan
zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van de door Klant of derden aangebrachte
veranderingen aan het geleverde.


Artikel 13. Oplevering, goedkeuring en klachten

1. Klant is gehouden het resultaat van de door Swedo Marine Service verrichte
werkzaamheden op het moment van oplevering, althans binnen een zo kort mogelijke
termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Het resultaat van de door Swedo
Marine Service verrichte werkzaamheden worden geacht conform de Overeenkomst
te zijn opgeleverd, indien de Klant dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat
door de wederpartij is goedgekeurd. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in
acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14)
werkdagen na oplevering schriftelijk aan Swedo Marine Service te worden gemeld,
met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk
bezwarend is.
3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie
geconstateerd konden worden, dienen conform de standaard garantietermijn binnen
zes (6) maanden schriftelijk te worden gemeld bij Swedo Marine Service
overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
4. Als reparatiewerkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd, is de Klant gehouden Swedo
Marine Service in gebreke te stellen en Swedo Marine Service in de gelegenheid
stellen om binnen een redelijke termijn de reparatie alsnog correct uit te voeren.
5. Dit artikel is van toepassing voor zover er geen andere onderlinge afspraken gemaakt
zijn middels garanties.


Artikel 14. Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan
men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De
partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk
beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Swedo
Marine Service kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van
gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een
wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
2. Swedo Marine Service draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van
persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat Swedo Marine Service enkel
persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en
dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij Swedo Marine Service tot
verwijdering van zijn persoonsgegevens.


Artikel 15. Klachtenregeling

1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan
[email protected].


Artikel 16. Identiteit van Swedo Marine Service

1. Swedo Marine Service is bij de KvK geregistreerd onder nummer 77245628 en draagt
btw-identificatienummer NL003173766B60. Swedo Marine Service is gevestigd aan
Spinsterstraat 26 (6043RH) te Roermond.
2. Swedo Marine Service is per e-mail te bereiken via [email protected] of
middels de Website www.swedomarineservice.nl en telefonisch op 0642079518.


Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Swedo Marine Service en haar Klant is Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Swedo Marine Service en Klant mochten ontstaan worden
beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rechtbank Limburg,
arrondissement Limburg of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de
woonplaats van Klant.

Neem gerust contact met ons op voor al je vragen